Tuesday, 18 October 2011

DAVID NASH 24.09-13.11.11: ORIEL MOSTYN
The new season opens at the Mostyn with the first major presentation of works by David Nash to be seen at the Mostyn for two decades. It introduces to a new generation the work of one of the country’s most respected sculptors at work today. Through a unique selection of some twenty-five works, four of which are made especially for this presentation, and occupying the whole ground floor, Red, Black, Other is the first exhibition to make an assessment of the nature of colour in his work.
1) What do David Nash' sculptures remind you of?
2) Do you think these sculptures would have the same effect if they were made from rock or marble?
3) Do you think these sculptures would have the same effect if they were a different colour?
4) Looking at DN artwork for inspiration make your own wood sculpture using branches and twigs.
5) Now you have tried using wood yourself to make sculpture, go back and look at DN work again, has your opinions changed? Why?
Mae’r tymor newydd yn agor ym Mostyn gyda’r cyflwyniad sylweddol cyntaf o weithiau gan David Nash i’w gweld yn y Mostyn ers ugain mlynedd. Mae’n cyflwyno cenhedlaeth newydd i waith un o’r cerflunwyr mwyaf uchel ei barch sy’n gweithio heddiw. Drwy ddetholiad unigryw o gryn ddau ddeg pump o weithiau, pedwar wedi eu gwneud yn arbennig i’r cyflwyniad yma, â’r gwaith yn ymestyn drwy holl lawr isaf yr oriel, Coch, Du, Arall yw’r arddangosfa gyntaf i wneud asesiad o natur lliw yn ei waith.

1) O beth mae cerfluniau David Nash yn eich hatgoffa?
2) A ydych yn meddwl fuasai'r cerfluniau yma yn cael yr un effaith pe taent wedi eu gwneud o garreg neu farmor?
3) A ydych yn meddwl fuasai'r cerfluniau yma yn cael yr un effaith pe taent yn lliw gwahanol?
4) Gan edrych ar waith celf David Nash am ysbrydoliaeth gwnewch eich cerflun pren eich hun yn defnyddio canghennau a brigau.
5) Nawr i chi wneud cerflun eich hun o bren, ewch yn ôl ac edrych ar waith DN eto, a yw eich barn wedi newid? Pam?

Monday, 15 August 2011

Romuald Hazoumè: 23.07 - 04.09/2011 ORIEL MOSTYN


1. How does the use of recycle material effect the artwork?

2. Would the artwork have the same effect in a different material?

3. Hazoumè’s artworks reference Africa’s social history (Slavery in particular), how does the work ‘La bouche du roi’ do this?

4. Have a look at the objects around you. Can you create a mask from them?1. Sut mae defnyddio pethau wedi’u hailgylchu yn effeithio’r gwaith celf?

2. Fuasai’r gwaith celf yn cael yr un effaith mewn deunydd arall?

3. Mae gweithiau celf Hazoumè yn cyfeiro at hanes cymdeithasol Affrica (yn enewedig caethwasiaeth). Sut mae’r gwaith ‘La bouche du roi’ yn gwneud hyn?

4. Edrychwch ar y gwrthrychau o’ch cwmpas. Fedrwch chi wneud masg ohonynt?

Thursday, 5 May 2011

Cecily Brennan
UNSTRUNG AND MELANCHOLIA

26 MAR - 07 MAY 2011

Our ongoing Love Video series is a chance to catch up on some interesting video works from the past decade or so – or to get to love video for the first time.

1. What do you think the black liquid in ‘Melancholia’ and ‘Unstrung’ represents? Could it be a metaphor for something?

2. In ‘Melancholia’ how does the person’s body position effect the atmosphere of the video?

3. In ‘Unstrung’ how does the reaction of the person change, if at all, throughout the video?


Mae ein cyfres cyfredol Caru Fideo yn gyfle i ddal fyny hefo rhai gweithiau fideo diddorol o’r ddegawd diwethaf, fwy neu lai – neu i ddod i garu fideo am y tro cyntaf.

1. Beth y tybiwch y mae’r hylif du yn ‘Melancholia’ ac ‘Unstrung’ yn ei gynrychioli? Ellith o fod yn drosiad am rywbeth?

2. Yn ‘Melancholia’ sut mae corff y person yn cael effaith ar awyrgylch y fideo?

3. Yn ‘Unstrung’ sut mae adweithiad y person yn newid, os o gwbl, drwy’r fideo?Wednesday, 23 March 2011

RCA - Watercolour Society of Wales. Cymdeithas Dyfrlliw Cymru

Upper Gallery


There is a fine tradition of painting in Watercolour in Wales going bcak yo the late 18th Century. The Watercolour Society of Wales was formed to recongnise, encourage and develop the proud heritage of Watercolour painting in Wales.

19th March - 10th April 2011


Oriel y llawr UchafMae gan Cymru draddodiad cryf o waith celf dyfrlliw, a hwnnw'n dyddio o ddiwedd y 18fed ganrif. Sefydlwyd Cymdeithas Dyfrlliw Cymru i gydnabod, annog a datblygu peintio dyfrlliw yng Nghymru.

Mawrth y 19eg - Ebrill y 10fed 2011

RCA - Ishbel McWhirter'Window on the Menai' Lower Gallery
At the age of eighteen Ishbel McWhirter held her first one-person exhibition amd her work came to the attention of the great Viennese artist Oskar Kokoschka, who invited her to become his pupil in London. McWhirter now paints in her Anglesey Studio overlooking the Menai Straits and Snowdonia.


' Ffenestr ar y Menai' Oriel y Llawr Isaf
Roedd Ishbel McWhirter yn 18 oed pam gynhaliodd ei arddangosfa unigol gyntaf. Yn sgil yr arddangosfa fe ddaeth i sylw'r artist enwog o Fienna, Oskar Kokoschka, a wahoddodd Ishbel i Llundain i fod yn disgybl iddo. Bellach mae McWhirter yn gweithio ym Mon gyda golygfa o'r Fenai ac Eryri i'w gweld o'i stiwdio .

MOSTYN - JAMES MORRIS: A LANDSCAPE OF WALESJames Morris explores landscapes, looking for the stories that they tell. His interest is primarily in how people have changed the land, and by the layers of history evident in the world about us. The photographs in this exhibition show the Welsh landscape – many with its people – at a decisive point in its history adecade after the country’s National Assembly was brought into existence.

What has James Morris taken photographs of?

Does it make a difference when you look at an artwork and recognize the content, subject or area?

Does a photograph that combines a focused and a movement image effect the atmosphere of the overall composition?

Why do people notice the Photographer?

If you take the people out of the picture how would it affect the photograph?

Mae James Morris yn ymchwilio tirluniau, yn edrych am y storïau tu ôl iddynt. Ei brif ddiddordeb i’w edrych ar sut mae pobl wedi newid y tir, a’r haenau o hanes sy’n amlwg yn y byd o’n cwmpas. Mae’r lluniau sy’n yr arddangosfa’n dangos y tirlun Cymreig – yn aml yn cynnwys pobl – ar bwynt tyngedfennol yn ei hanes, degawd ar ôl sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol.

Beth yw cynnwys gwaith ffotograffiaeth James Morris?

Ydi adnabod y cynnwys,y person,neu`r ardal yn gwneud gwahaniaeth wrth edrych ar ddarn o gelf?

Ydi ffotograffydd sy`n cyfuno llun llonydd a symudol yn creu effaith Atmosfferic ar ei gyfansoddiad?

Pam mae bobol yn sylwi ar y ffotograffydd?

Sut effaith fydd ar y llun os symudwch y bobol ohono?

MOSTYN - GOFALWR - MARGED PENDRELL- CUSTODIAN
The installation Custodian provides a unique opportunity to see a new body of work by Marged Pendrell. Many of the works derive from physical walks in the landscape, which have involved the collection of natural materials both by the artist and invited participants. There are many threads to the work including the cultural connection/ disconnection with land, environmental concerns, personal narratives with land and the physicality of land itself in the form of collected earth, sand and stone.

Think, if you were asked to collect soil from a place that holds important memories for you where would it be?

Marged Pendrell has made a number of bowl shaped pieces from various parts of the earth (soil), Why do you think she has chosen this shape?

The earth holds so many colours, demonstrated in Pendrell’s collections, do you think that colour can effect memory?

Marged Pendrell has made some drawings using the earth (soil), if you where to make an earth drawing what would you include?
Think of the type of earth you would use and the shapes/content that would represent them the best.

Mae’r gosodwaith Gofalwr yn rhoi cyfle unigryw i ni weld corff newydd o waith gan Marged Pendrell. Mae llawer o’r gwaith yn deillio o deithiau cerdded allan yn y wlad lle bu’r artist, a rhai eraill a wahoddwyd ganddi, yn casglu deunyddiau naturiol. Mae nifer o bynciau yn y gwaith yn cynnwys y cysylltiad/datgysylltiad gyda’r tir, pryderon amgylcheddol, naratif bersonol gyda’r tir a phresenoldeb corfforol y tir ei hun drwy bridd, tywod a cherrig a gasglwyd.

Meddyliwch,os am gasglu pridd o le sy`n dal atgofion arbennig,pa le y dewiswch?

Dewisodd Marged Pendrell siap powlen i greu darnau gwahanol o`r pridd.Tybed pam a wnaeth ddewis y siap hwn?

Dangosir gwaith Marged Pendrell wahanol liwiau o`r pridd.Tybed yw lliw yn cael effaith ar y cof?

Gwelwn fod Marged Pendrell wedi defnyddio`r pridd yn ei lluniau. Pa gynnwys a ddewiswch yn eich llun daearol? Meddyliwch sut fath o ddaear i ddefnyddio,y siap a`r cynnwys gorau i bortreadu`r gwaith.